Членство

Член на БММК може да биде секој граѓанин на Република Македонија и/или Република Бугарија со старосна граница 18-30 години.

Членот има право да бира и да биде биран во органите на БММК, да учествува во работата на Здружението, да придонесува во развојот, промовирање и популарноста на Здружението, доброволно да се откаже од членувањето, да ги изнесува своите ставови по поставени прашања.

Членовите на БММК се должни:
-да го почитуваат Статутот,
-да присуствуваат на состаноците, да доставуваат податоци и извештаи за работата на БММК во остварувњето на целите.