Цели и задачи

БММК има своите цели и задачи:

Целите, които сме си поставили са културното, образователно, социално, политическо и всякакво друго сътрудничество между младите хора от Република Македония и Република България.

Тези си цели ще постигаме чрез: стимулиране и развиване на позитивното мислене на младежите от двете държави; популяризиране и разпространение на общите европейски ценности; подкрепяме критичното мислене и сме отворени за градивна критика;

Внедряване, управление и развитие на съвременни изследователски и аналитични механизми, дейности, прояви, проекти, програми и инициативи във всички области, които ще бъдат от  полза за младите хора от Република Македония и Република България.;

Развитие на сътрудничеството с държавните органи и институции, общините, медиите, сферата на бизнеса, неправителствени организации и пр.

Поддържане и развиване на сътрудничество с органите на централните и местните власти, международни организации, посолства и правителства в нашата сфера на дейност;

Подкрепа и застъпничество за младежкия позитивен имидж, посредством добрите примери за младите от двете държави;

Подпомагане на младежите при решаването на техни проблеми и нуждите им, свързани със двустранното сътрудничество;

Други цели и задачи, които не са упоменати изрично в този Устав, но не противоречат на законите и Устава на Р Македония и Конституцията и законите на Р България.