Членство

Член на БММК може да бъде всеки гражданин на Р Македония и/или Р България на възраст между 18 и 30 години.

Всеки член има право да избира и да бъда избиран в органите на БММК, да участва в работата на организацията, да допринася за развитието и дейността на организацията и да насърчава популярността и; да се откаже доброволно от членство, да представи своите становища по поставените въпроси.

Членовете на БММК са длъжни: да се подчиняват на Устава; да присъстват на събранията; да допринасят за постигането на целите и задачите на организацията; да пазят доброто име на организацията.